Home / علمی‌ / smartphone ابزاری برای تنهایی بیشتر!

smartphone ابزاری برای تنهایی بیشتر!

the-more-you-connect-the-less-you-connect-1

نرم افزارهای ارتباطی ظاهرا کمک می کنند تا کلی دوست و آشنای قدیمی را پیدا کنی و ارتباط داشته باشی ولی همین ابزار ادم ها را از نزدیک ترین ارتباط هایش دور میکند.

اگیلوی از بزرگترین شرکتهای تبلیغاتی دنیاست که در خیلی از شرکتها دفتر نمایندگی دارد. نمایندگی این شرکت در چین به درخواست یک مرکز جامعه شناسی چینی یک برنامه تبلیغاتی جهت هشدار استفاده بیش از حد از گوشی های تلفن هوشمند طراحی کرده اند.

 

 

 

 

1115555